Учени зад проекта

ana-kocheva.jpg

Проф. д-р Ана Кочева

Проф. д-р Ана Кочева е езиковед и ръководител на Секцията за българска диалектология и лингвистична география в Института за български език при БАН. Автор е на десетки изследвания, свързани с историята на българския език. Участва в изработването на Картата на българските диалекти на БАН, ръководи националния проект Български диалектен речник. Създател е на уникалната Карта на българския език на ново място по света, която обхваща 15 милиона българоезични (по етнически произход). Участва в проучване върху езика на българската общност във Виена, в резултат на което публикува книга „Смесеният език на виенските българи“. Автор е на редица монографии, няколко студии и десетки статии по езикови въпроси. Изнася лекции пред български ученици от Бесарабия, Западните покрайнини и Македония, организирани ежегодно от фондация „Българска памет“. Ръководител е на проекта Интерактивна кулинарна карта на българската езикова територия.

Slavka-Keremedchieva

Проф. д-р Славка Керемидчиева

Проф. д-р Славка Керемидчиева, като член на Секцията за българска диалектология и лингвистична география към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН свързва целия си професионален път с изучаването на българските диалекти на всички езикови равнища. Участва в разработването на колективните академични трудове с важно национално значение – Български диалектен речник и Български диалектен атлас, Обобщаващ том (в четири тома). Ръководител е на българската комисия от международния екип, изпълняващ мащабния лингвогеографски проект Общославянски лингвистичен атлас. Научните ѝ интереси са в областта на българската и славянската лингвистична география, диалектната фонология, лексикология и лексикография и в частност родопските говори. Резултатите от изследователската ѝ работа са публикувани в десетки монографии, студии и статии, карти и атласи.

Margarita-Koteva

Гл. ас. д-р Маргарита Котева

Гл. ас. д-р Маргарита Котева работи в Секция за българска диалектология и лингвистична география на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН. Участва в проектите „Общославянски лингвистичен атлас“, „Изследване на българските диалекти на различни езикови равнища. Български диалектен речник“, „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ и „Интерактивна кулинарна карта на българската езикова територия“. Специализирала е в гр. Грац, Австрия в университета „Карл Францес“. Автор е на книгата „Названия, свързани с храните и тяхното приготвяне в българските диалекти (лексикосемантична характеристика)”. Научните й публикации са в областта на диалектологията, лингвогеографията, етнолингвистиката, лексикографията и сравнителното езикознание.

Aliza-Halil2

Д-р Ализа Халил-Константинова

Д-р Ализа Халил-Константинова е докторант на Секцията за българска диалектология и лингвистична география в Института за български език при БАН. Дисертационният ѝ труд е на тема: „Народни модели за назоваване на традиционни видове алкохолни напитки в българските говори”. Участник е в проекта Интерактивна кулинарна карта на българската езикова територия. 

Институт за български език към БАН

Институтът за български език „Професор Любомир Андрейчин“ е един от най-старите институти на Българската академия на науките. Институтът е научен център за изследване и описание на българския език – на неговото съвременно състояние, история, диалектно многообразие и връзката му с други езици. Приоритетни области в научните изследвания на Института за български език са: Теоретични езиковедски изследвания; Академични речници на българския език; Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка; Езикова култура; Езиково културноисторическо наследство на българите; Извори за историята на българския език.

С подкрепата на:

Фонд научни изследвания

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) осигурява финансова подкрепа за осъществяването на научни изследвания на световно ниво и развитие на научен капацитет в Република България, свързани със: създаването на нови научни знания; българската история, език, култура и национална идентичност; насърчаване развитието на природните, техническите, хуманитарните и обществените науки; решаването на проблеми в областта на икономиката, образованието, селското стопанство, екологията, обществените процеси, човешките ресурси, сигурността, отбраната и здравето. Дейността на ФНИ се осъществява чрез финансиране на национални научни програми и проекти за научни изследвания във висшите училища и научните организации в България, следвайки международно признатите стандарти и отчитайки съществуващия национален научен потенциал и обществените нужди и приоритети. Проектът “Интерактивна кулинарна карта на българската езикова територия” е подкрепен от ФНИ.